Prenájom živých vianočných stromčekov v Bratislave

...s dovozom a odvozom a, ak si želáte, aj s ozdobením :)
0948 162 857
prenájom živých vianočných stromčekov

Všeobecné podmienky

I. Prenajímateľ/poskytovateľ služieb:

Mgr. Eva Kollárová, PhD. - Aemit
Betliarska 22
851 07 Bratislava
IČO: 47760524
DIČ: 1076354334


Predmet nájmu

Predmetom nájmu je živý ihličnatý stromček zasadený v kvetináči, prípadne s ďalším príslušenstvom

Prenájom stromčeka, objednanie služieb a tovaru na internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok:

Objednávka

1.
Nájomca objednáva služby prenajímateľa prostredníctvom obchodného systému na www.zivy.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez rezervačný formulár), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.
Pri každej objednávke musí nájomca uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, resp. služieb, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme prenajímateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa prenajímateľ skontaktuje so nájomcom. Overí objednávku, dohodne spôsob dopravy a termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre nájomcu záväzná.

4.
Nájomca má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr tri dni od 1. kontaktovania prenajímateľa s nájomcom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi prenajímateľ nájomcovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre prenajímateľa a zastavenie vybavovania objednávky.


I. Dodanie
1.
Termín odberu služieb bude vždy dohodnutý s nájomcom pri overovaní objednávky.
2.
Vo všeobecnosti je termín poskytnutia služieb (prenájmu stromčeka) od začiatku decembra do konca januára, ak sa obe strany nedohodnú inak.


II. Cena, platobné podmienky a prepravné
1.
Cena služieb je stanovená cenníkom predávajúceho. Platná cena služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2.
Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na účet prenajímateľa.
3.
Pri odovzdávaní stromčeka na prenájom na zvolenej adrese platí nájomca cenu za prenájom a za ďalšie objednané služby (ozdobenie, prenájom ozdôb a príslušenstva sú vrátane ceny za ozdobenie) + dopravné.
4.
Nájomca si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: a) vlastnou dopravou b) dopravou prenajímateľa (v rámci Bratislavy 10 Eur za privezenie predmetu nájmu na adresu, ktorú uvedie nájomca. Ak sa doručovacia adresa nachádza mimo Bratislavy 0,90 EUR/km od centra Bratislavy. Za vyzdvihnutie predmetu nájmu 0 Eur v rámci Bratislavy, ak sa adresa nachádza mimo Bratislavy, 0 Eur/km od centra Bratislavy. Za vynesenie predmetu nájmu na poschodie 5 Eur za každé poschodie)
5.
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená nájomcovi pri overovaní objednávky.III. Preberanie predmetu nájmu
1.
Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2.
Pri preberaní predmetu nájmu je nájomca povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednaných služieb. Pokiaľ je predmet nájmu viditeľne poškodený a zničený, nájomca je povinný ihneď kontaktovať prenajímateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3.
Nájomca nadobúda nájomné práva k predmetu nájmu až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu nájomných práv je prenajímateľ povinný uschovať predmet nájmu a je povinný označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako predmet nájmu nájomcu.
4.
Prenajímateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä dodržiavanie pokynov na starostlivosť o predmet nájmu, uhradenie ceny za služby, a to bez ohľadu na vlastníctvo k predmetu nájmu.
5.
Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu momentom prevzatia nájomcom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy
1.
Nájomca je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do troch dní od 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
2.
Nájomca je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu nájmu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii predmetu nájmu, nájomcu a prenajímateľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s predmetom nájmu do sídla prenajímateľa na náklady a zodpovednosť nájomcu. Náklady na vrátenie predmetu nájmu znáša nájomca.
Predmet nájmu nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom kvetináči a so všetkými náležitosťami, s ktorými predmet nájmu obdržal.
Predmet nájmu sa nevracia na dobierku.
6.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) predmet nájmu uhynul alebo je inak zásadne poškodený
b) vystavená cena za prenájom bola chybná

V. Starostlivosť o predmet nájmu
1.
Nájomca sa zaväzuje zaobchádzať s predmetom nájmu šetrne, opatrne a s adekvátnou starostlivosťou so zreteľom na jeho charakter a povahu.
2.
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu:

- nevystavovať extrémnym podmienkam (nesmie byť vystavený mrazu ani horúčave, nesmie byť umiestnený pri radiátore, kozube či inom zdroji tepla)

- miesto pre jeho umiestnenie musí byť s dostatočným prísunom denného svetla

- nelámať, nestrihať ani iným spôsobom nepoškodzovať vetvičky a ihličie, nemanipulovať s koreňovou sústavou (nepresádzať stromček a pod.)

- zalievať výlučne čistou vodou minimálne jeden krát do týždňa v dostatočnom množstve


VI. Záverečné ustanovenia
1.
Nájomca má právo pred objednaním služieb prísť na osobnú prehliadku a na osobný odber predmetu nájmu po dohode s prenajímateľom.
2.
Nájomca prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.


Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Rôzne druhy vianočných stromčekov:

  • Jedľa Nordmannova
  • Smrek Pichľavý Glauca
  • Smrek Pichľavý Hoopsi
  • Smrek Pichľavý Blue Seeding
  • Smrek Omorikový
  • Jedľa Abies Fraseri
  • Jedľa Kórejská Abies Koreana
Facebook